[عبارت]

mean business

/min ˈbɪznəs/

1 جدی بودن شوخی نداشتن

مترادف و متضاد be very serious
  • 1.Our boss means business when he tells everyone to try and work harder.
    1. رئیس ما شوخی ندارد وقتی به همه می گوید که سخت تلاش کنند و بیشتر کار کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان