[اسم]

خواهرخوانده

( خ-و-ا-ه-ر-خ-و-ا-ن-د-ه )
1 stepsister adopted sister , foster-sister

stepsister /ˈstepsɪstər/ /ˈstepsɪstə/دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان