[اسم]

stepsister

/ˈstepsɪstər/
قابل شمارش

1 ناخواهری خواهرخوانده

معادل ها در دیکشنری فارسی: خواهرخوانده ناخواهری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان