[اسم]

stepmother

/ˈstepmʌðər/
قابل شمارش

1 نامادری مادرخوانده

  • 1.my stepmother is mean.
    1. نامادری من بدجنس است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان