[اسم]

stepson

/ˈstepsʌn/
قابل شمارش

1 ناپسری پسر ناتنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناپسری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان