[اسم]

ناخواهری

( ن-ا-خ-و-ا-ه-ر-ی )
1 stepsister

stepsister /ˈstepsɪstər/ /ˈstepsɪstə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان