[صفت]

خوش‌برخورد

( خ-و-ش-‌-ب-ر-خ-و-ر-د )
1 amiable friendly , genial , cordial , good-tempered

amiable /ˈeɪmiəbəl/ /ˈeɪmiəb(ə)l/


friendly /ˈfrendli/ /ˈfrendli/


genial /ˈʤinjəl/ /ˈʤiːniəl/


cordial /ˈkɔrʤəl/ /ˈkɔːdiəl/


good-tempered /ˌɡʊd ˈtempərd/ /ˌɡʊd ˈtempəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان