[فعل]

خونریزی کردن

( خ-و-ن-ر-ی-ز-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to bleed

to bleed /bliːd/ /bliːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان