[اسم]

دار

( د-ا-ر )
1 tree

tree /triː/ /triː/

2 gallows
3 house abode

house /hɑʊs/ /haʊs/


abode /əˈboʊd/ /əˈbəʊd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان