[اسم]

دبه

( د-ب-ه )
1 container

container /kənˈteɪ.nər/ /kənˈteɪnə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان