[اسم]

درخت خرما

( د-ر-خ-ت- -خ-ر-م-ا )
1 date palm

date palm /dˈeɪt pˈɑːm/ /dˈeɪt pˈɑːm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان