[اسم]

date palm

/dˈeɪt pˈɑːm/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نخل خرما درخت خرما

معادل ها در دیکشنری فارسی: درخت خرما نخل خرما نخل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان