[اسم]

dateline

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تاریخ و محل گزارش خبر (در روزنامه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان