[فعل]

to date back

/deɪt bæk/
فعل ناگذر
[گذشته: dated back] [گذشته: dated back] [گذشته کامل: dated back]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به تاریخ خاصی برگشتن به تاریخ خاصی رسیدن

  • 1.The college dates back to medieval times.
    1. (قدمت) این دانشکده به قرون وسطا برمی‌گردد.
  • 2.This house dates back to 1650.
    2. (قدمت) این خانه به سال 1650 برمی گردد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان