[اسم]

data terminal

/ˈdeɪtə tɜːrmɪnl/
قابل شمارش

1 ترمینال رایانه پایانه رایانه

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان