[اسم]

دوار

( د-و-ا-ر )
1 dizziness vertigo

dizziness /ˈdɪzinəs/ /ˈdɪzɪnɪs/


vertigo /ˈvɜːrtɪɡoʊ/ /ˈvɜːtɪɡəʊ/

[صفت]

دوار

( د-و-ا-ر )
1 revolving rotating
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان