[اسم]

دوری‌سنجی

( د-و-ر-ی-‌-س-ن-ج-ی )
1 telemetry

telemetry /təlˈɛmətɹi/ /təlˈɛmətɹˌi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان