[اسم]

دکتری

( د-ک-ت-ر-ی )
1 doctorate PhD

doctorate /ˈdɑːktərət/ /ˈdɒktərət/


PhD /pi eɪʧ di/ /ˌpi:ˌeɪtʃˈdiː/

2 medical profession
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان