[قید]

دیروز

( د-ی-ر-و-ز )
1 yesterday

yesterday /ˈjestərdeɪ/ /ˈjestədeɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان