[قید]

yesterday

/ˈjestərdeɪ/
غیرقابل مقایسه

1 دیروز

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیروز
مترادف و متضاد previous day today tomorrow
  • 1.He called yesterday while you were out.
    1. او دیروز که تو بیرون بودی تماس گرفت.
  • 2.I saw her yesterday morning.
    2. من او را دیروز صبح دیدم.
کاربرد واژه yesterday به معنای دیروز
واژه yesterday یک قید زمان و معادل فارسی آن "دیروز" است. مثال: "yesterday morning" (دیروز صبح)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان