[جمله]

Yes, I go swimming three times a week.

/jɛs, aɪ goʊ ˈswɪmɪŋ θri taɪmz ə wik./

1 بله، سه بار در هفته به شنا می روم.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان