[قید]

yet

/jet/
غیرقابل مقایسه

1 هنوز

معادل ها در دیکشنری فارسی: هنوز
مترادف و متضاد so far still until now
 • 1.He hasn't finished yet.
  1. او هنوز (کارش را) تمام نکرده است.
 • 2.I don't want to go home yet.
  2. هنوز قصد رفتن به خانه ندارم.
 • 3.I haven't spoken to her yet.
  3. هنوز با او صحبت نکرده‌ام.
could/might/may... do something yet
هنوز ممکن است کاری انجام شود
 • 1. She could yet surprise us all.
  1. او هنوز ممکن است همه ما را شگفت‌زده کند.
 • 2. We may win yet.
  2. ما هنوز ممکن است برنده شویم.
not yet
نه هنوز
 • "Are you ready?" "Not yet - wait a minute".
  «حاضری؟» «نه هنوز؛ یک دقیقه صبر کن.»

2 حالا آنقدر زود

 • 1.You don't need to go yet - it's only seven o'clock.
  1. لازم نیست حالا بروی؛ ساعت تازه هفت است.

3 تا به حال تاکنون

 • 1.This is her best performance yet.
  1. این تاکنون بهترین اجرایش بوده است.
[حرف ربط]

yet

/jet/

4 در عین حال ولی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اما ولی
 • 1.a simple yet effective exercise
  1. تمرینی ساده در عین حال موثر
 • 2.I agree it's unlikely, yet she knows what she's talking about.
  2. موافقم [که] محتمل نیست، ولی او می داند که از چه سخن می گوید.
[عبارات مرتبط]
 • 2. باز یکی دیگر (به نشانه تعجب)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان