[صفت]

ذهنی

( ذ-ه-ن-ی )
1 mental intellectual , cerebral

mental /ˈmentl/ /ˈmentl/


intellectual /ˌɪntəˈlɛkʧuəl/ /ˌɪntəˈlektʃuəl/


cerebral /ˈsɛrəbrəl/ /ˈsɛrɪbrəl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان