[اسم]

رآکتور

( ر-آ-ک-ت-و-ر )
1 reactor

reactor /riˈæktər/ /riˈæktə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان