[اسم]

رازدار

( ر-ا-ز-د-ا-ر )
1 confidant

confidant /ˈkɑːnfɪdænt/ /ˌkɒnfɪˈdɑːnt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان