[اسم]

confidant

/ˈkɑːnfɪdænt/
قابل شمارش

1 محرم اسرار راز نگه دار

  • 1.a confidant of the President
    1 . محرم اسرار رئیس جمهور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان