[اسم]

محرم راز

( م-ح-ر-م- -ر-ا-ز )
1 privy to somebody's secret confidant , confidante

confidant /ˈkɑːnfɪdænt/ /ˌkɒnfɪˈdɑːnt/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان