[اسم]

روستا

( ر-و-س-ت-ا )
1 village the country

village /ˈvɪləʤ/ /ˈvɪlɪʤ/


the country /ˈkʌntri/ /ˈkʌntri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان