[اسم]

روشنگری

( ر-و-ش-ن-گ-ر-ی )
1 illumination

illumination /ɪlˌuːmᵻnˈeɪʃən/ /ɪlˌuːmɪnˈeɪʃən/

2 enlightenment

enlightenment /ɪnˈlaɪtnmənt/ /ɪnˈlaɪtnmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان