[اسم]

the Enlightenment

/ɪnˈlaɪtnmənt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عصر روشنگری

[اسم]

enlightenment

/ɪnˈlaɪtnmənt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روشنگری روشن‌فکری

معادل ها در دیکشنری فارسی: آزادگی اِشراق روشنگری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان