[فعل]

to enlighten

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روشن کردن آگاه کردن، شیرفهم کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان