[فعل]

to enlarge

/ɪnˈlɑːrdʒ/
فعل گذرا
[گذشته: enlarged] [گذشته: enlarged] [گذشته کامل: enlarged]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وسیع کردن بسط دادن، گسترش دادن

  • 1.Reading will enlarge your vocabulary.
    1. مطالعه کردن (دایره) واژگان شما را وسیع می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان