[اسم]

enjambement

/ɪnˈdʒæmbmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موقوف المعانی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان