[قید]

enigmatically

غیرقابل مقایسه

1 مرموزانه به طرز مبهمی، معماگونه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان