[قید]

enigmatically

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرموزانه به طرز مبهمی، معماگونه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان