[عبارت]

enhance one's performance

/ɛnˈhæns wʌnz pərˈfɔrməns/

1 عملکرد خود را تقویت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان