[صفت]

engrossing

/ɪnˈɡrəʊsɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more engrossing] [حالت عالی: most engrossing]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جذاب گیرا

مترادف و متضاد interesting
  • 1.I found the movie completely engrossing from beginning to end.
    1. از اول تا آخر فیلم برای من بسیار جذاب بود.
an engrossing book/story
یک کتاب/داستان جذاب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان