[فعل]

to enliven

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سرزنده کردن جان دادن، روح تازه دمیدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: انرژی دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان