[قید]

enormously

/ɪˈnɔːrməsli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بسیار به شدت

  • 1.The movie was enormously successful.
    1. فیلم بسیار موفق بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان