[اسم]

enormity

/ɪnˈoːɹmɪɾi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شدت بزرگی، حدت، عظمت

مترادف و متضاد immensity

2 جنایت

مترادف و متضاد crime
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان