[ضمیر]

enough

/ɪˈnʌf/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (به اندازه) کافی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بس بسنده کافی
مترادف و متضاد abundant adequate plenty sufficient insufficient
 • 1.Have you had enough to eat?
  1. آیا غذای کافی برای خوردن دارید؟
 • 2.I know enough about art to realize that this painting is special.
  2. من به اندازه کافی از هنر می‌دانم که بفهمم این نقاشی ویژه است.
 • 3.Is there enough cake for everyone?
  3. آیا به اندازه کافی کیک برای همه هست؟
[قید]

enough

/ɪˈnʌf/
غیرقابل مقایسه

2 (به اندازه) کافی

معادل ها در دیکشنری فارسی: به قدر کافی
مترادف و متضاد adequately reasonably sufficiently insufficiently
 • 1.Are you old enough to vote?
  1. آیا سن کافی برای رای دادن داری؟
 • 2.You're not driving fast enough.
  2. تو به اندازه کافی سریع رانندگی نمی‌کنی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان