[اسم]

آزادگی

( آ-ز-ا-د-گ-ی )
1 enlightenment freedom of spirit , freedom
آزادبودن از قیدوبندهای دنیا، وارستگی

enlightenment /ɪnˈlaɪtnmənt/ /ɪnˈlaɪtnmənt/freedom /ˈfriːd.əm/ /ˈfriːdəm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان