[اسم]

رگل

( ر-گ-ل )
1 menstruation period

period /ˈpɪr.iː.əd/ /ˈpɪəriəd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان