[اسم]

period

/ˈpɪr.iː.əd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دوره زمان، بازه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اوان دوران دوره وقت مدت ایام
مترادف و متضاد age era time
 • 1.The house was built during the colonial period.
  1. خانه در دوره مستعمراتی ساخته شده بود.
 • 2.The study will be carried out over a six-month period.
  2. مطالعه در یک دوره شش ماهه انجام خواهد شد.
a limited period
بازه زمانی محدود
 • This offer is available for a limited period only.
  این پیشنهاد تنها برای یک بازه زمانی محدود قابل استفاده است.
period of time
بازه زمانی
 • His playing improved in a very short period of time.
  بازی او در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بهتر شد.

2 زنگ (مدرسه) جلسه، کلاس

معادل ها در دیکشنری فارسی: زنگ
مترادف و متضاد class lesson session
 • 1.‘What do you have next period?’ ‘French.’
  1. «زنگ بعد چه داری؟» «فرانسه.»
 • 2.We have six periods of science a week.
  2. ما شش زنگ علوم در یک هفته داریم.

3 نقطه (.)

معادل ها در دیکشنری فارسی: نقطه
مترادف و متضاد full stop
 • 1.Do not use a period to end a sentence in a dialog.
  1. برای تمام کردن یک جمله در مکالمه، از نقطه استفاده نکنید.
 • 2.Put a period at the end of the sentence.
  2. در آخر جمله یک نقطه بگذار.

4 عادت ماهانه (زنان) قاعدگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: رگل عادت ماهانه قاعدگی
مترادف و متضاد menstrual flow menstruation
 • 1.When did you last have a period?
  1. آخرین باری که عادت ماهانه شدی کی بود؟
period pains
دردهای قاعدگی
 • People told me it is like a period pain.
  مردم به من گفتند که این مثل دردهای قاعدگی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان