[اسم]

periodic table

(the periodic table of elements)
/ˌpɪriɑːdɪk ˈteɪbl/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جدول تناوبی (عناصر شیمیایی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: جدول تناوبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان