[اسم]

period piece

/ˈpɪriəd piːs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فیلم تاریخی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان