[صفت]

perinatal

/ˌperɪˈneɪtl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیرازایشی قبل از زایمان

  • 1.perinatal care
    1. مراقبت های قبل از زایمان
  • 2.perinatal mortality
    2. مرگ پیرازایشی [مرگ جنین]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان