[قید]

perilously

غیرقابل مقایسه

1 به طور خطرناک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان