[قید]

perilously

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به طور خطرناک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان