[اسم]

perigee

/ˈpɛɹədʒi/
قابل شمارش

1 حضیض (علم نجوم) [نقطه ای از مدار سیاره که بزمین نزدیکتر باشد]

  • 1.a perigee of 320 miles above the Earth's surface
    1. یک حضیض 320 مایلی در بالای سطح زمین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان