[قید]

perhaps

/pərˈhæps/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شاید

معادل ها در دیکشنری فارسی: بلکه یحتمل شاید لابد گاس
مترادف و متضاد for all I know maybe definitely
  • 1.He hasn't written to me recently - perhaps he's lost my address.
    1. او اخیرا به من (نامه‌ای) ننوشته است - شاید آدرس من را گم کرده است.
  • 2.We plan to travel to Europe - to Spain or Italy perhaps.
    2. ما قصد داریم به اروپا سفر کنیم - به اسپانیا یا شاید به ایتالیا.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان