[قید]

perfunctorily

غیرقابل مقایسه

1 به طور سرسری به صورت شتابزده

معادل ها در دیکشنری فارسی: سرسری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان